Bestuurslid gezocht

Uitgelicht

Over Stichting Ouders Lokaal
In de Jeugdwet staat dat opvoeden en ouderschap iets is van ouders. Het is de taak van de ge­meente om ouders daarbij te faciliteren. Een opdracht voor gemeenten is dan ook te zorgen dat opvoeden en ouderschap zo nor­maal mogelijk blijft en ‘van ouders is’. Dat bete­kent dat gemeenten zich richten op alle ouders, dus ook ouders die geen risico lopen of proble­men hebben. Het betekent ook dat gemeenten de steun niet zelf organiseren, maar ouders hel­pen zodat ze zichzelf en elkaar kunnen ondersteunen. 

Om een impuls te geven aan dit pedagogische klimaat is in 2014 Ouders Lokaal ontstaan. Een platform voor en door ouders dat erop gericht is om ouders/opvoeders met elkaar in verbinding te brengen. Doel van Ouders Lokaal is het verstevigen van de informele netwerkstructuur rond opvoeden en opgroeien zodat er een informele sociale steun rondom gezinnen ontstaat.

Ouders Lokaal stimuleert middels al haar activiteiten dat ouders/opvoeders het gewoon gaan vinden om met elkaar te praten over de dynamiek van opvoeden, elkaar hierin helpen en tevens ervaringen delen om zo ook van elkaar te leren en elkaar te inspireren. Inmiddels is de ervaring dat ouders zich herkennen in de ervaringen van andere ouders, zich hierdoor erkend en gesterkt voelen wat resulteert in een verhoogd (zelf)vertrouwen in de opvoeding. We hopen dat er op die manier binnen de gemeente een verschuiving ontstaat van een geïndividualiseerde samenleving naar een sfeer van gezamenlijke verantwoordelijkheid rond het opgroeien en opvoeden (in vertrouwen) van kinderen.

Bestuurslid gezocht!
Stichting Ouders Lokaal bestaat uit: een bestuur, een directeur, lokale coördinatoren en een Hoofd Lokaal (backoffice). Het bestuur is eindverantwoordelijk voor Ouders Lokaal. De directeur, die zorgt voor de dagelijkse leiding, legt regelmatig verantwoording af aan het bestuur.

Het bestuur van Stichting Ouders Lokaal kent twee rollen. Het bestuur bekleedt een beleidsgoedkeurende/beleidsafkeurende rol en een beleidscontrolerende rol. Het bestuur houdt zich op de hoogte van de ontwikkelingen binnen Stichting Ouders Lokaal. De informatie wordt aangeleverd door de directeur van Stichting Ouders Lokaal.  Het bestuur mag beleid opstellen/aanpassen, dit alleen in overleg met de directeur.

Bestuursleden dienen in de allereerste plaats affiniteit met het ouderschap/opvoeding te hebben en op organisatieniveau te kunnen denken. Zij moeten over een helikopterview beschikken en flexibel zijn. Bestuursleden hoeven niet per se over gedetailleerde kennis van Ouders Lokaal te beschikken – daar zijn de directeur en projectcoördinatoren voor. Verder opent een bestuurslid haar/zijn deuren naar netwerken ter ondersteuning van de stichting.

Algemene kenmerken bestuurslid:

  • Affiniteit met de doelen en werkzaamheden van de stichting;
  • Onderstreept het belang van informele opvoedsteun en de missie/visie van Ouders Lokaal
  • Heeft geen conflicterende belangen met de werkzaamheden van de stichting

Het bestuur komt vier keer per jaar samen om te vergaderen. Deze vinden in afstemming in de avond plaats en duren ongeveer een uur. Afhankelijk van de inzet is de minimale tijdsinvestering een uur per maand. De functie van het bestuurslid is onbezoldigd.

Interesse?
Lijkt het je leuk om onze stichting mede te besturen? Dan zien we graag je motivatie per email tegemoet. Deze kun je richten aan:  info@ouderslokaal.nl t.a.v. Angélique Davis

 

Ouders Lokaal De Ronde Venen

Lokaal samenwerking

Ouders lokaal werkt o.a. samen met het Centrum voor Jeugd en Gezin, Buurtgezinnen, Stichting Tympaan De Baat en Stichting Verantwoord Gamen

Chat provider: LiveChat